www.bdwmv.de

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

пїЅпїЅпїЅпїЅ

Ви тут: Головна / Статут ФРК
С Т А Т У Т
Федерації роботодавців міста Києва


 
СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Федерація роботодавців міста Києва (далі Федерація) є Київським міським об’єднанням організацій роботодавців, утвореним відповідно до Закону України "Про організації роботодавців", неприбутковою організацією, яка об’єднує територіальні та галузеві організації роботодавців (їх об’єднання), роботодавців - юридичних осіб, громадські організації, статутними завданнями яких є представництво й захист прав та інтересів роботодавців, об'єднаних на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту прав, економічних, соціальних, інших інтересів організацій роботодавців (їх об’єднань), окремих роботодавців на рівні міста Києва, а також з метою координації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових та економічних відносин. Основою Федерації роботодавців міста Києва є організації роботодавців (їх об’єднання), створені відповідно до діючого законодавства.
1.2. Федерація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності вступу та свободи виходу, демократичності, деполітизації, рівноправності членів, незалежності, самоврядування, гласності.

1.3. У своїй діяльності Федерація керується Конституцією України, Законами України "Про організації роботодавців", „ Про об’єднання громадян ”, "Про колективні договори і угоди", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", цим Статутом, законодавством про соціальний діалог, іншими нормативно-правовими актами України, а також відповідними міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

1.4. Федерація роботодавців міста Києва у своїй діяльності незалежна, непідзвітна та непідконтрольна органам державної влади та місцевого самоврядування, професійним спілкам, їх об’єднанням, іншим організаціям найманих працівників, політичним партіям та іншим об’єднанням громадян, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.5. Федерація, здійснюючи статутну діяльність, співпрацює з органами державної влади відповідного рівня, органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об’єднаннями, іншими громадськими організаціями.
1.6. Місцезнаходження Ради Федерації роботодавців міста Києва: 02024, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 21, к.2.
 
СТАТТЯ 2. НАЗВА ФЕДЕРАЦІЇ
 
2.1. Назва Федерації:

2.1.1. повна назва: 

           українською мовою – Федерація роботодавців міста Києва; 
           російською мовою – Федерация работодателей города Киева;
           англійською мовою – The Federation of Employers of Kiev;
 
2.1.2. скорочена назва: 

           українською мовою – ФРК;
           російською мовою – ФРК;
           англійською мовою – FEК.

2.2. Назва Федерації є її невід’ємною ознакою і може бути використана повністю чи частково членами, асоційованими членами Федерації, роботодавцями, що входять до структури членства ФРК лише за рішенням Ради Федерації або Голови Ради.
 
СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦІЇ
 
3.1. Федерація є юридичною особою, створеною відповідно до порядку, передбаченого законодавством України, має статус Київського міського об’єднання організацій роботодавців та здійснює свою діяльність на території міста Києва згідно з чинним законодавством України, міжнародними угодами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, а також цим Статутом.

3.2. Права юридичної особи Федерація набуває з моменту її державної реєстрації, що здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» та іншими законами.

3.3. Федерація має самостійний баланс, здійснює свою діяльність відповідно до річних фінансових та інших планів, затверджених Радою Федерації, має право відкривати рахунки в установах банків, у тому числі й валютні.

3.4. З метою виконання статутних цілей та завдань Федерація має право здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законом порядку підприємств, установ або організацій зі статусом юридичної особи.

3.5. За своїми зобов’язаннями Федерація відповідає належним їй майном, на яке за чинним законодавством України може бути накладене стягнення.

3.6. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Федерації так само, як і Федерація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, її органів та організацій, крім випадків, прямо передбачених законом.

3.7. Федерація може на добровільних засадах вступати до інших організацій роботодавців (їх об’єднань, союзів, асоціацій тощо), підтримувати прямі міжнародні зв’язки.

3.8.Федерація має свою печатку, штампи, символіку. Зображення емблеми Федерації розміщується на її печатці, бланках, прапорах, вимпелах, знаках тощо. Зразки емблеми та іншої символіки Федерації підлягають реєстрації відповідно до чинного законодавства України.
 
СТАТТЯ 4. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
 
4.1. Основною метою діяльності Федерації роботодавців міста Києва є захист прав та законних інтересів роботодавців у економічній, правовій, соціально-трудовій та інших сферах їх діяльності, представництво інтересів організацій роботодавців, їх об’єднань на рівні міста Києва.

4.2. Основними завданнями Федерації у економічній та інших сферах діяльності є:

4.2.1. участь у формуванні та реалізації соціально - економічної політики держави та міста Києва

4.2.2. сприяння створенню стимулюючих умов у законодавчому полі для розвитку підприємництва, інноваційної та інвестиційної діяльності та запровадженню сприятливих кредитних, податкових, митних та інших умов підприємницької діяльності;

4.2.3. сприяння розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, системи соціального діалогу, консолідації роботодавців та їх об’єднань з метою посилення впливу на формування соціально-економічної політики на рівні міста Києва;

4.2.4. участь у формуванні економічно обґрунтованих цін і тарифів на енергоносії, транспортні та комунальні послуги, інші види товарів та послуг на місцевому рівні ;

4.2.5. створення ефективної системи підготовки та перепідготовки професійних кадрів.

4.3. Основними завданнями Федерації щодо захисту прав і законних інтересів роботодавців і своїх членів на законодавчому рівні у економічній та соціально - трудовій сферах є:

4.3.1. представництво та захист інтересів членів Федерації, роботодавців у вирішенні питань зайнятості, оплати праці, охорони праці, соціального страхування працівників, реалізації соціальних програм та інших питаннях соціально-економічного характеру і трудових відносин;

4.3.2. участь і представництво інтересів роботодавців, членів Федерації у проведенні колективних переговорів та укладанні регіональних, галузевих угод, координація дій роботодавців, їх об’єднань та контроль за виконанням зобов’язань усіма сторонами угод.

4.3.3. проведення експертизи та участь у рамках соціального діалогу у розробці проектів законодавчих та нормативних актів в економічній, соціально-трудовій сферах, у питаннях охорони праці, соціального страхування, податкової та цінової політики та інших з метою захисту прав та законних інтересів роботодавців;

4.3.4. надання послуг щодо представництва та захисту прав і законних інтересів роботодавців у судових, правоохоронних і фіскальних органах, а також щодо надання юридичної допомоги членам Федерації;

4.4. Основні завдання Федерації щодо захисту прав і законних інтересів роботодавців і своїх членів у соціальному партнерстві та тристоронніх відносинах:

4.4.1. налагодження та розвиток співробітництва, забезпечення представництва та захисту законних інтересів і прав роботодавців у відносинах з органами державної влади, в тому числі міськими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування міста Києва, професійними спілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників для вирішення нагальних економічних то соціально-трудових проблем;

4.4.2. сприяння дотриманню інтересів роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання страйкам як крайнім засобам вирішення цих конфліктів;

4.4.3. участь у тристоронніх та двосторонніх консультаціях, переговорах.

4.5. Основні завдання Федерації у зміцненні організацій роботодавців та їх об’єднань, які є членами Федерації:

4.5.1. надання інформаційно-консультаційних, правових послуг організаціям роботодавців з питань формування та діяльності, розширення та вдосконалення їх структури;

4.5.2. сприяння матеріально-технічному, фінансово-економічному зміцненню членів Федерації;

4.5.3. надання допомоги у налагодженні ділових зв’язків між роботодавцями на регіональному рівні, залучення їх до виконання державних та локальних програм економічного розвитку.

4.6. Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Федерація у встановленому порядку здійснює таку діяльність:

4.6.1. з метою надання послуг роботодавцям, організаціям і об’єднанням, своїм членам, виконання статутних цілей та завдань, створює фонди, підприємства, установи або організації зі статусом юридичної особи, у тому числі навчальні, дослідні, консультаційні, правові та соціологічні центри тощо;

4.6.2. координує діяльність членів Федерації, пов’язану із забезпеченням зайнятості населення, виконанням науково-технічних, інвестиційних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення оплати та умов праці;

4.6.3. проводить заходи, спрямовані на сприяння інвестиційним процесам;

4.6.4. здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями інших країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів;

4.6.5. консультує організації роботодавців та їх об’єднання – членів Федерації - та надає їм методичну допомогу з питань їхньої поточної діяльності;

4.6.6. створює громадські комісії, комітети та делегує їм свої повноваження з конкретних питань своєї діяльності;

4.6.7. надає допомогу в тому числі фінансову для розвитку та виконання статутних цілей та завдань організаціям (об’єднанням організацій) роботодавців та іншим громадським організаціям, статутами яких передбачено представництво та захист інтересів роботодавців;

4.6.8. сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів організацій роботодавців, їх об’єднань, поширенню професійних знань та досвіду;

4.6.9. проводить роботу з узагальнення даних та інформування своїх членів щодо практики застосування норм трудового та іншого законодавства у сфері соціально-економічної політики, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, розгляду цих питань у судових органах;

4.6.10. сприяє вдосконаленню системи професійно-технічної та вищої освіти, її орієнтації на ринок праці;

4.6.11. здійснює інформаційну, редакційно-видавничу та виставково-ярмаркову діяльність у відповідності до чинного законодавства України;

4.6.12. бере участь у засіданнях робочих та консультативно-дорадчих органів при Кабінеті Міністрів України та центральних органів виконавчої влади;

4.6.13. виступає із заявами з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до вищих посадових осіб держави, центральних законодавчих, виконавчих та судових органів України, міських органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування міста Києва з проблем, пов’язаних із захистом інтересів роботодавців;

4.6.14. координує та надає практичну допомогу членам Федерації з укладення регіональних угод та колективних договорів;

4.6.15. координує дії роботодавців, організацій роботодавців, їх об’єднань та вживає заходів щодо виконання взятих ними на себе зобов’язань відповідно до Генеральної, регіональних, галузевих та інших угод;

4.6.16. сприяє вирішенню індивідуальних та колективних трудових спорів;

4.6.17. проводить експертизу проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання соціально-трудових, економічних відносин, охорони праці, соціального страхування, проведення податкової, цінової політики, державних програм зайнятості, інших програм соціально-економічного розвитку, надає свої висновки зацікавленим особам та установам, розробляє проекти програм і нормативних актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних органів.
 
СТАТТЯ 5. ЧЛЕНСТВО У ФЕДЕРАЦІЇ
 
5.1. Членами Федерації можуть бути:

5.1.1. Організації роботодавців та їх об’єднання, створені відповідно до чинного законодавства.

5.1.2. Організації роботодавців та їх об'єднання, створення яких відповідає Конвенції Міжнародної організацій праці № 87, об’єднання громадян, статутними завданнями яких є представництво та захист прав та інтересів роботодавців, роботодавці - юридичні особи, господарські об'єднання, статутним завданням яких є представництво і захист прав та інтересів роботодавців або їх членів.
Членство таких представників є асоційованим.
На асоційованих членів Федерації розповсюджується порядок набуття членства у Федерації та виходу (виключення) з неї. Повноважні представники асоційованих членів можуть брати участь в З’їздах Федерації, засіданнях Ради Федерації, її Президії в якості запрошених.

5.2. Організації роботодавців, їх об’єднання, які бажають вступити до Федерації подають: 

- письмове звернення до Ради Федерації щодо вступу до Федерації, із зобов’язанням виконувати вимоги Статуту Федерації, у тому числі сплачувати внески, та рішення відповідного органу організації (об’єднання);

- завірену копію Статуту організації роботодавців (об’єднання);

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- дані щодо роботодавців, організацій роботодавців, які входять до організації чи об’єднання, кількості найманих працівників, які працюють у роботодавців членів організацій, інформацію щодо виборних органів у формі, затвердженій Радою Федерації;

- дані щодо місця розташування виборних та виконавчих органів;

- іншу інформацію на вимогу Ради Федерації.

5.2.1. Асоційовані члени (господарські об’єднання, до статутних завдань яких входить захист інтересів роботодавців або їх членів) подають:

- письмове звернення до Ради щодо вступу до Федерації із зобов’язанням виконувати вимоги Статуту Федерації, у тому числі сплачувати внески, та рішення відповідного органу господарського об’єднання;

- завірену копію Статуту господарського об’єднання та/або установчого договору господарського об’єднання;

- дані щодо місця розташування їх виборних та виконавчих органів;

- іншу інформацію на вимогу Ради Федерації.

5.3. Порядок прийняття до членів Федерації та форми документів визначаються Радою Федерації.

5.4. Прийом членів, у тому числі асоційованих, до Федерації здійснюється Радою Федерації.

5.5. Відмова прийняття до членів Федерації може бути оскаржена до З’їзду Федерації, який і приймає остаточне рішення, що не підлягає оскарженню.
 
5.6. Членам Федерації видаються свідоцтва встановленого Радою Федерації зразка.

5.7. Члени Федерації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань її діяльності незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

5.8. Членство у Федерації припиняється у зв’язку з:

5.8.1. рішенням члена Федерації щодо виходу зі складу Федерації;

5.8.2. припиненням діяльності члена Федерації відповідно до законодавства України (ліквідація, реорганізація, тощо);

5.8.3. рішенням Ради Федерації щодо виключення членської організації роботодавців з членів Федерації за невиконання статутних вимог, систематичну несплату та/або несвоєчасну сплату членських внесків.

5.9. У випадку припинення членства у Федерації майно або кошти, внесені для організації діяльності Федерації та виконання нею статутних завдань, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.

5.10. Рішення щодо виключення може бути оскаржене до З’їзду Федерації, який приймає остаточне рішення, що не підлягає оскарженню.
 
СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ
 
6.1. Члени Федерації мають право:

6.1.1. через своїх представників, делегатів та запрошених брати участь у роботі З’їзду Федерації, Ради Федерації, в управлінні Федерацією, у тому числі шляхом їх делегування до керівних органів Федерації, в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом;

6.1.2. брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямів діяльності Федерації та її керівних органів;

6.1.3. користуватися майном Федерації у встановленому Радою Федерації порядку;

6.1.4. вносити заяви та пропозиції на розгляд З’їзду Федерації, Ради Федерації, Президії Ради Федерації та інших органів Федерації, а також використовувати інші права, передбачені цим Статутом;

6.1.5. брати участь в заходах, що проводяться Федерацією або за її участю;

6.1.6. брати участь у реалізації програм діяльності Федерації та контролювати їх виконання через керівні органи;

6.1.7. публікувати свої матеріали, оголошення у друкованих органах Федерації, у порядку встановленому Радою Федерації;

6.1.8. вийти зі складу Федерації в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом;

6.1.9. отримувати інформацію щодо використання коштів Федерації;

6.1.10. брати участь у роботі органів, комісій та комітетів Федерації через своїх представників, в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом.

6.2. Члени Федерації зобов’язані:

6.2.1. дотримуватись Статуту Федерації та виконувати його вимоги; виконувати зобов’язання, прийняті Федерацією, відповідно до укладених колективних договорів і угод;

6.2.2. виконувати рішення керівних органів Федерації;

6.2.3. забезпечувати відповідно до умов цього Статуту повне за обсягом та своєчасне за строками виконання взятих на себе обов’язків;

6.2.4. не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Федерації;

6.2.5. брати участь у роботі з досягнення мети та завдань Федерації;

6.2.6. сплачувати своєчасно та у повному обсязі вступні та членські внески в порядку, встановленому Радою Федерації.

6.3. Розмір вступних і членських внесків та порядок їх сплати встановлюються Радою Федерації.

6.4. З. моменту вступу до Федерації члени делегують Раді Федерації основні повноваження щодо встановлення конкретних соціальних норм та стандартів у трьох - та двохсторонніх угод відповідного рівня в рамках соціального діалогу.

6.5. Жоден з членів Федерації не може передавати третім особам повністю чи частково свої права та обов’язки за цим Статутом без відповідного рішення Ради Федерації.
 
СТАТТЯ 7. З’ЇЗД ФЕДЕРАЦІЇ
 
7.1. Вищим керівним органом Федерації є З’їзд, який скликається щорічно Радою Федерації. Позачергові З’їзди Федерації скликаються Радою Федерації або на вимогу не менше третини членів Федерації згідно з рішенням їх відповідних виборних керівних органів, якщо цього вимагають інтереси Федерації в цілому.

7.2. Головуючий на З’їзді обирається щоразу на З’їзді Федерації із числа делегатів.

7.3. Про день і час скликання, порядок денний, кількість делегатів від кожного члена Федерації Рада Федерації оголошує не пізніше ніж за один місяць до дати проведення чергового або позачергового З’їзду.

7.4. Кількість делегатів на З'їзд від кожного члена Федерації встановлюються Радою Федерації окремо для кожного члена Федерації на підставі даних про кількість членських організацій, що входять до їх складу. Порядок обрання делегатів З’їзду визначається членами Федерації самостійно. Делегатами З’їзду не можуть бути обрані Виконавчий директор Федерації та працівники Дирекції.

7.5. Виконавчий директор Федерації присутній на З’їзді Федерації з правом дорадчого голосу. Працівники Дирекції мають право бути присутніми на З’їзді Федерації за рішенням Виконавчого директора Федерації.

7.6. При вирішенні питань на З’їзді кожний делегат має один голос.

7.7. Підрахунок голосів на З’їзді здійснюється Лічильною комісією, яка обирається З’їздом з числа делегатів. До складу Лічильної комісії не може обиратися Голова Ради.

7.8. Для перевірки повноважень делегатів З’їзду Федерації обирається постійно діюча Мандатна комісія.

7.9. До виключної компетенції З’їзду належить:

7.9.1. затвердження Статуту Федерації, внесення змін та доповнень до Статуту Федерації;

7.9.2. прийняття рішень щодо реорганізації Федерації;

7.9.3. прийняття рішення щодо ліквідації Федерації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

7.9.4. затвердження членів Ради Федерації та обрання Ревізійної комісії;

7.9.5. розгляд та затвердження звітів Ради Федерації, Ревізійної комісії, оцінка їх діяльності;

7.9.6. відчуження майна Федерації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Федерації;

7.9.7. приймає рішення з приводу звернень, апеляцій членів Федерації до З’їзду.

7.10. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних делегатів.

7.11. З’їзд може приймати рішення з будь-яких питань діяльності Федерації. Рішення з питань, зазначених у підпунктах 7.9.1 – 7.9.3 пункту 7.9. цього Статуту, приймаються більшістю у три четвертих голосів від загальної кількості присутніх на З’їзді делегатів, згідно статті 98 Цивільного кодексу України. Рішення вважаються прийнятими та вступають в дію після відповідного голосування, якщо інше не передбачене самим рішенням . Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається рішенням З’їзду. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

7.12. З’їзд може делегувати частину своїх повноважень Раді Федерації.

7.13. Документальне оформлення рішень З’їзду Федерації здійснює Дирекція Федерації у десятиденний термін після закінчення З’їзду. Протокол та інші матеріали З’їзду оформлюються протягом 10 днів після проведення З’їзду. Для контролю за правильним оформленням матеріалів З’їзду Федерації з числа делегатів обирається Секретар З’їзду Федерації, який завершує свою роботу після оформлення та підписання матеріалів З’їзду.

7.14. Рішення, прийняті на З’їзді Федерації, та матеріали З’їзду підписують головуючий на З’їзді та Секретар З’їзду Федерації, не пізніше 5 днів після завершення їх оформлення.
 
СТАТТЯ 8. РАДА ФЕДЕРАЦІЇ
 
8.1. Між З’їздами Федерації вищим виборним колегіальним керівним органом є Рада Федерації, яка затверджується З’їздом Федерації. До складу Ради Федерації входять по одному представнику від організацій роботодавців (їх об’єднань), які є членами Федерації. З’їзд Федерації затверджує склад Ради Федерації, яка йому підзвітна та підконтрольна.

8.2. Члени Ради Федерації, затверджені З’їздом Федерації, не можуть передоручити свої повноваження члена Ради Федерації іншим особам.

8.3. Члени Федерації можуть замінити своїх повноважних представників-членів Ради Федерації лише на З’їзді Федерації.

8.4. При вирішенні питань на засіданні Ради кожний член Ради Федерації має один голос.

8.5. У разі неналежного виконання відповідних функцій членом Ради Федерації Рада Федерації може звернутися до члена Федерації, з наданням відповідної інформації для розгляду необхідності його заміни.

8.6. Організація роботодавців (об’єднання організацій роботодавців), що є членом Федерації має право в будь-який час відкликати свого представника в складі Ради Федерації - члена Ради Федерації, затвердженого З’їздом замінивши його на іншого представника в складі Ради Федерації. В такому разі представник члена Федерації до його затвердження на З’їзді Федерації прийматиме участь у засіданнях Ради Федерації з правом дорадчого голосу.

8.8. У засіданні Ради Федерації бере участь з правом дорадчого голосу Виконавчий директор або його уповноважений представник.

8.9. До повноважень Ради Федерації належить:

8.9.1. затвердження положення про Дирекцію Федерації;

8.9.4. призначення та звільнення Виконавчого директора Федерації, затвердження умов контракту з ним, який за дорученням Ради Федерації підписує Голова Ради Федерації;

8.9.5. контроль за діяльністю Виконавчого директора Федерації;

8.9.6. формування основних напрямів діяльності Федерації, затвердження її довгострокових програм, планів та звітів щодо їх виконання;

8.9.7. прийняття рішень щодо створення Федерацією або за її участю підприємств, господарських товариств, інших господарських суб’єктів, затвердження їх статутів чи положень про них;

8.9.8. затвердження нагород Федерації, зразків печатки, штампів, емблеми та іншої символіки Федерації;

8.9.9. затвердження кошторису Федерації, контроль за його виконанням, встановлення розміру вступних та членських внесків і порядок їх сплати;

8.9.10. забезпечення фінансування діяльності Федерації відповідно до затвердженого кошторису;
 
8.9.11. визначення основних критеріїв та умов укладання Регіональної угоди, договорів, домовленостей, протоколів, інших угод, які розповсюджуються на роботодавців, членів Федерації. Зазначені документи підписує Голова Ради Федерації або Виконавчий директор Федерації;

8.9.12. вжиття заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Федерації у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

8.9.13.
вирішення питань щодо порядку та умов правочинів майнового характеру, що стосуються власності Федерації та здійснюються від імені Федерації;

8.9.14.
погодження умов договорів оренди (суборенди) щодо здачі в оренду (суборенду) приміщень та іншого нерухомого майна Федерації та надання повноважень Виконавчому директору Федерації на їх підписання;

8.9.16. прийняття рішення щодо членства у Федерації та прийняття рішення щодо виключення зі складу Федерації у випадках і в порядку, передбачених цим Статутом та рішеннями Ради Федерації;

8.9.17. делегування та затвердження представників Федерації до представницьких органів Сторони роботодавців, дво-, тристоронніх органів, які утворюються відповідно до законодавства та за домовленістю сторін соціального діалогу;

8.9.18. прийняття рішення щодо заснування, участі і виходу Федерації зі складу господарських товариств у порядку, передбаченому законодавством;

8.9.19. визначення порядку використання прибутку заснованих Федерацією чи за її участю юридичних осіб;

8.9.20. щорічне заслуховування інформації щодо підсумків фінансово-господарської діяльності заснованих Федерацію чи за її участю юридичних осіб;

8.9.21. погодження умов договорів (угод) оренди цілісних майнових комплексів, що укладаються юридичними особами, створеними Федерацією;

8.9.22. прийняття рішення щодо відзначення нагородами Федерації;

8.9.23. звернення з клопотанням щодо нагородження державними нагородами представників Федерації, організацій роботодавців, їх об’єднань та роботодавців, присвоєння їм почесних звань України, удостоєння відзнаками міжнародних організацій;

8.9.24. виступ із заявами від імені Федерації з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до посадових осіб держави, органів державної влади відповідного рівня, в тому числі міських органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування міста Києва з проблем, пов’язаних із захистом інтересів членів Федерації;

8.9.25. затвердження порядку денного засідань Ради Федерації та вирішення інших питань щодо організації та проведення своїх засідань;

8.9.26. делегування окремих своїх повноважень Президії Ради Федерації;

8.9.27. відчуження майна Федерації на суму, що становить менше п’ятдесяти відсотків майна Федерації;

8.9.28. прийняття рішення щодо скликання З’їзду ФРК, затвердження дати його проведення, проекту порядку денного, попереднього розгляду документів, які виносяться на З’їзд, визначення кількості делегатів від членів Федерації, створення Мандатної комісії;
 
8.9.29. прийняття рішення з приводу звернення та апеляції членів Федерації до Ради Федерації;

8.9.30. заслуховування інформації щодо роботи Голови Ради Федерації, його заступників, Виконавчого директора Федерації, комісій та інших робочих органів Федерації та оцінка їх діяльності.

8.10. Основною формою роботи Ради Федерації є засідання Ради.
Рада Федерації проводить свої засідання за ініціативи Голови Ради Федерації або однієї третини членів Ради Федерації, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради Федерації вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 60% її членів, які мають право голосу.
Рада Федерації приймає рішення більшістю голосів присутніх членів Ради Федерації.
У разі, коли рішення не може бути прийняте у зв’язку з рівним розподілом голосів, вирішальним є голос Голови Ради Федерації.
Рішення Ради Федерації набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено цим рішенням.
Позачергові засідання Ради Федерації скликаються на вимогу не менше однієї третини її членів або за ініціативи Голови Ради Федерації чи Виконавчого директора Федерації. Допускається прийняття рішення Радою Федерації шляхом опитування. В цьому випадку проект рішення розсилається членам Ради Федерації поштою, електронною поштою, факсом. Члени Ради Федерації протягом 3-х робочих днів мають повідомити про своє рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо воно підтримане більшістю членів Ради Федерації.
Документальне оформлення рішень Ради Федерації у формі протоколу та відповідних рішень здійснює Дирекція Федерації у семиденний термін після засідання Ради Федерації.
Протокол та відповідні постанови Ради Федерації підписують Голова Ради Федерації (або за його дорученням заступник) та Виконавчий директор Федерації у п’ятиденний термін після надання їх Виконавчим директором Федерації.
Відповідальність за вчасне та правильне оформленням рішень Ради Федерації несе Виконавчий директор Федерації.

8.11. За рішенням Ради Федерації на виконання статутних завдань Федерації Виконавчий директор в межах кошторису Федерації може фінансувати певну діяльність членів Федерації та органів, утворених за рішенням Ради Федерації.
 
СТАТТЯ 9. ПРЕЗИДІЯ РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ
 
9.1. Виборним керівним органом Федерації у період між засіданнями Ради є Президія Ради, яка обирається Радою Федерації, підзвітна і підконтрольна їй. Очолює Президію Ради Голова Ради Федерації. Президія Ради Федерації утворюється у разі коли чисельний склад Ради Федерації складає 10 (десять) і більше членів.

9.2. Повноваження Президії Ради визначаються Радою Федерації у межах повноважень останньої.

9.2.1.
До повноважень Президії належить перевірка дотримання членами Федерації та Радою Федерації Статуту Федерації, а також підготовка матеріалів щодо прийому та виключення з Федерації.

9.3. Членами Президії можуть бути обрані лише члени Ради Федерації. Голова Ради Федерації входить до складу Президії, а інші члени Президії є заступниками Голови Ради Федерації. Виконавчий директор Федерації бере участь у засіданнях Президії Ради Федерації з правом дорадчого голосу.

9.4. Радою Федерації визначається порядок формування Президії Федерації, її кількісний та персональний склад з числа членів Ради Федерації, порядок ротації членів Президії та затверджується Регламент роботи Президію.

9.5. Основною формою роботи Президії є її засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць, або за ініціативи більше ніж половини членів Президії та на вимогу Голови Ради Федерації чи Виконавчого директора Федерації.

9.6. Засідання Президії Ради Федерації вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин членів Президії.

9.7. Рішення Президії приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів Президії і вважаються прийнятими, якщо вони підтримані більшістю присутніх членів Президії. За умови рівної кількості голосів голос Голови Ради є вирішальним. Рішення Президії Ради Федерації набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено цим рішенням.

9.8. Рішення Президії Ради Федерації оформлюється Дирекцією Федерації у десятиденний термін у формі протоколу та відповідних постанов, які підписуються Головою Ради Федерації (або за його дорученням заступником) та Виконавчим директором Федерації у дводенний термін. Відповідальність за вчасне та правильне оформленням рішень Президії Ради Федерації несе Виконавчий директор Федерації.
 
СТАТТЯ 10. ГОЛОВА РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ
 
10.1. Голова Ради Федерації обирається Радою Федерації з її складу строком на три роки.

10.2. Головою Ради Федерації може бути особа, авторитетна у середовищі роботодавців, має досвід управління суб’єктом господарської діяльності не менше 5-ти років, та за яку проголосувало більше половини членів Ради Федерації, присутніх на засіданні.

10.3. Голова Ради Федерації підзвітний та підконтрольний Раді Федерації та несе перед нею персональну відповідальність за виконання покладених на нього функцій і завдань, здійснення наданих йому цим Статутом повноважень.

10.4. Голова Ради Федерації та/або його заступники можуть бути відправлені у відставку Радою Федерації за пропозицією 2/3 членів Ради Федерації.

10.5. Голова Ради Федерації:

10.5.1. скликає Раду Федерації, її Президію;

10.5.2. контролює виконання рішень, постанов, резолюцій З’їзду, Ради Федерації та її Президії;

10.5.3. підписує контракт з Виконавчим директором Федерації;

10.5.4. представляє Федерацію в усіх установах та організаціях України і за її межами;

10.5.5. очолює Раду Федерації, її Президію, на яких він головує;

10.5.6. здійснює нагляд за діяльністю Виконавчого директора Федерації;

10.5.7. відкриває засідання З’їзду Федерації;

10.5.8. щорічно звітує перед Радою Федерації та З’їздом з доповіддю щодо результатів роботи Федерації.

10.6. У випадку відсутності Голови його обов’язки виконує один з його заступників згідно з порядком заміщення, який затверджує Рада Федерації.
 
СТАТТЯ 11. ДИРЕКЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ
 
11.1. Дирекція Федерації є виконавчим органом Федерації, яка діє на підставі Положення про Дирекцію, для виконання стратегічних, поточних планів та завдань, організаційного, правового, інформаційно-технічного забезпечення діяльності, управління майном і коштами, вирішення інших питань, пов’язаних з виконанням статутних завдань і метою діяльності Федерації. Дирекція надає Голові Ради та Раді Федерації звітність щодо своєчасності та повноти сплати членських внесків. Дирекція забезпечує необхідну інформаційну діяльність, зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю шляхом надання інформації, проведення прес-конференцій, брифінгів тощо, інформує членів Ради про час та місце проведення засідань Ради Федерації.

11.2. Дирекцію Федерації очолює Виконавчий директор Федерації, який призначається та звільняється Радою Федерації за пропозицією Голови Ради Федерації або одного чи декількох членів Ради Федерації чи за результатами конкурсу, умови і порядок проведення якого визначає Рада Федерації, і є найманим працівником, який працює на постійній основі за контрактом. Печатка та оригінали статутних документів Федерації знаходяться у Виконавчого директора Федерації.

11.3. Виконавчий директор Федерації підзвітний і підконтрольний Раді Федерації та несе перед нею персональну відповідальність за виконання покладених на нього та Дирекцію Федерації завдань та функцій.

11.4. Виконавчий директор Федерації не може займати керівні посади в політичній партії.

11.5. Виконавчий директор Федерації діє та представляє Федерацію в усіх установах та організаціях України і за її межами на підставі цього Статуту, чинного законодавства, рішень З’їзду Федерації, Ради Федерації її Президії, укладеного з ним контракту.

11.6. До компетенції Виконавчого директора Федерації належить організація та вирішення питань щодо поточної діяльності Федерації та її Дирекції в межах та компетенції контракту підписаного головою Ради Федерації

11.7. Виконавчий директор Федерації визначає та затверджує структуру Дирекції, положення про структурні підрозділи Дирекції та інші необхідні документи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

11.8. Виконавчий директор Федерації укладає трудові договори з найманими працівниками Дирекції. Наймані працівники Дирекції підзвітні та підконтрольні Виконавчому директору Федерації.

11.9. Виконавчий директор Федерації виступає із заявами від імені Федерації з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до вищих посадових осіб держави, центральних законодавчих, виконавчих, судових та адміністративних органів України, міських органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування міста Києва з проблем, пов’язаних із захистом інтересів роботодавців, членів Федерації;

11.10. Виконавчий директор Федерації у межах доручення наданого Головою Ради Федерації здійснює управління майном Федерації, включаючи фінансові кошти, укладає правочини (угоди, договори, тощо) майнового характеру у межах кошторису, затвердженого Радою Федерації, а також забезпечує ведення бухгалтерського обліку, своєчасну сплату податків і подання бухгалтерської та іншої звітності, право підпису на фінансових та інших документах.

11.11. Виконавчий директор Федерації для здійснення поточної діяльності та у межах своїх повноважень утворює та ліквідує підзвітні та підконтрольні йому комітети, комісії, інші робочі органи Дирекції (тимчасові та постійно діючі), затверджує положення про них, їх кількісний та персональний склад. До складу зазначених органів можуть входити представники членів Федерації, у тому числі члени Ради Федерації за їх згодою та інші фахівці.

11.12. Виконавчий директор Федерації організовує підготовку З’їздів Федерації, засідань Ради, Президії Ради Федерації, проведення заходів на виконання рішень Ради Федерації, її Президії, здійснює координацію діяльності членів Федерації та забезпечує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду З’їздом Федерації, Радою Федерації та її Президією.

11.13. Виконавчий директор Федерації або уповноважена ним особа бере участь у засіданні Ради Федерації та її Президії з правом дорадчого голосу.

11.14. Виконавчий директор Федерації інформує членів Федерації щодо результатів засідань Ради Федерації;

11.15. Виконавчий директор Федерації надає Голові Ради Федерації на його вимогу будь-яку інформацію, необхідну для здійснення ним нагляду за діяльністю Виконавчого директора.

11.16. Виконавчий директор Федерації готує пропозиції кошторису Федерації, для розгляду та затвердження Радою Федерації.

11.17. Виконавчий директор Федерації забезпечує інформацію за запитом Голови Ради Федерації про хід виконання постанов Ради Федерації та іншу інформацію.

11.18. Виконавчий директор Федерації забезпечує підготовку змістовної частини порядку денного та матеріалів на З’їзд за погодженням Ради Федерації.

11.19. Виконавчий директор Федерації делегує та відкликає представників Федерації для участі в установчих і загальних зборах господарських товариств, в органах управління товариств, визначає обсяги їхніх повноважень, заслуховує інформації щодо їхньої роботи.

11.20. Виконавчий директор Федерації приймає на роботу і звільняє з роботи в установленому законодавством порядку керівників юридичних осіб, заснованих Федерацією;

11.21. Виконавчий директор Федерації узагальнює пропозиції членів Ради Федерації та Президії Федерації та формує проект порядку денного засідання Ради Федерації роботодавців міста Києва;

11.22. У разі необхідності Виконавчий директор Федерації залучає до роботи фахівців на договірній основі у межах кошторису, за окремими погодженням Головою Ради Федерації.
 
СТАТТЯ 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
 
12.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Дирекції здійснює Ревізійна комісія, яка обирає із свого складу Голови комісії.

12.2. Ревізійна комісія щорічно обирається З’їздом Федерації та підзвітна З’їзду. Кількісний та персональний склад Комісії визначається З’їздом Федерації. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Ради і Голова Федерації.

12.3. Ревізійна комісія може залучати до своєї роботи фахівців відповідної спеціалізації.

12.4. Комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Дирекції за підсумками фінансового року. Комісія звітує про результати своєї роботи перед З’їздом . Комісія за результатами перевірки може ініціювати розгляд підсумків перевірок на засіданнях Ради ФРК.

12.5. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів загальної кількості присутніх на засіданні. Засідання Комісії являється правомочним за умови присутності двох третин членів Комісії.
 
СТАТТЯ 13. МАЙНО ТА КОШТИ ФЕДЕРАЦІЇ
 
13.1. Майно Федерації належить їй на праві власності. Власністю Федерації може бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.

13.2. Федерація має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству та вимогам цього Статуту, у тому числі надавати фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей і завдань членам Федерації, іншим громадським організаціям.

13.3. Функціонування Федерації здійснюється за рахунок власних коштів. Джерелами цих коштів є:

13.3.1. кошти, надані Федерації її членами, у тому числі у вигляді вступних, членських та цільових внесків;

13.3.2. добродійні внески та пожертвування фізичних і юридичних осіб України та інших держав у вигляді грошових надходжень, матеріальних цінностей та іншого майна;

13.3.3. кошти, отримані від господарської діяльності створених Федерацією юридичних осіб, а також від часток, паїв, акцій, що належать Федерації, які не можуть перерозподілятися між членами Федерації, а використовуються для досягнення статутної мети та виконання завдань Федерації;

13.3.4. цільові гранти міжнародних фінансових та інших організацій;

13.3.5. інші надходження, незаборонені законодавством України.

13.4. Федерація може отримувати у володіння та користування майно, що належить її членам, а члени Федерації можуть отримувати у володіння та користування майном, що належить Федерації, на умовах та у порядку, встановлених окремими угодами між Федерацією та її членами.
 
СТАТТЯ 14. НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ ФЕДЕРАЦІЇ
 
14.1. Наймані працівники Федерації працюють тільки у складі Дирекції Федерації.

14.2. Усі питання, пов’язані зі штатними співробітниками Дирекції, регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом, Положеннями про структурні підрозділи Дирекції, трудовими договорами.
 
СТАТТЯ 15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
 
15.1. Федерацію може бути ліквідовано у таких випадках:

15.1.1. за рішенням З’їзду Федерації;

15.1.2.
за рішенням суду.

15.2.
У випадку ліквідації Федерації З’їзд призначає Ліквідаційну комісію. У разі ліквідації Федерації за рішенням суду Ліквідаційна комісія призначається цим органом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження З’їзду Федерації. В разі, якщо З’їзд дає відповідне доручення Голові Ліквідаційної комісії, ліквідаційний баланс затверджується Головою Ліквідаційної комісії.

15.3. У разі припинення діяльності Федерації майнові питання вирішуються відповідно до Статуту та чинного законодавства України. Після припинення діяльності Федерації майно, надане їй у користування, повертається його власнику. Майно та кошти Федерації після припинення її діяльності повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 15.4. Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням З’їзду. При реорганізації Федерації вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її правонаступників (правонаступника).
 
СТАТТЯ 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ
 
16.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються З’їздом у порядку, визначеному цим Статутом, та оформлюються у письмовій формі.

16.2.
Прийняті З’їздом зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

Завантажити Статут ФРК Ви можете натиснувши тут...


 

 

Друк | Федерація роботодавців Києва © 2010-2024 | Про ФРК